logo - szeszycki PZU
pzu

ScisStudio

https://www.google.com/+UbezpieczeniapzuBydgoszczPl-szeszycki

Ubezpieczenia medyczne

 

OC obowiązkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy i dentystów jest adresowane do wszystkich wykonujących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka lekarska i praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska i specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub,

 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729)

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach nowego ubezpieczenia OC, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

 

Dodatkowo dobrowolne OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy.

 

Dla kogo?

Jest to ubezpieczenie dobrowolne kierowane do podmiotów leczniczych (wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia zdrowotne) oraz osób wykonujących zawody medyczne, np. lekarzy wszystkich specjalności, pielęgniarek, położnych, pomocy dentystycznych, rehabilitantów, ratowników medycznych.

 

Korzyści.

 • Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej  w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności medycznej lub wykonywaniem zawodu medycznego stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego wobec jego pacjentów,

 • Poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU SA wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,

 • Świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością leczniczą,

 • Możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta ze względu katalog klauzul dodatkowych,

 • Ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,

 • Obniżka składki za tytuł specjalisty w przypadku osób wykonujących zawód lekarza,

 • Obniżka składki za kontynuację ubezpieczenia,

 • Sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki albo innego zawodu medycznego.  
W wariancie I - PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, któremu podlega ten ubezpieczony.
W wariancie II - PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie:

 1. nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,

 2. objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa)

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

  Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe zapewniające ochronę ubezpieczeniową na szkody:

 • wyrządzone poza obszarem RP w następstwie działań medycznych podejmowanych przy udzielaniu pierwszej niezbędnej pomocy medycznej lub  w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych,

 • powstałe wskutek stosowania w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych,

 • wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu.