logo - szeszycki PZU
pzu

ScisStudio

https://www.google.com/+UbezpieczeniapzuBydgoszczPl-szeszycki

Ubezpieczenia dla firm i inne

 

PZU Doradca

 

Kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA zapewnia ochronę całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo),
w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
oraz dodatkową pomoc w postaci usług assistance.

 

Ubezpieczenie PZU DORADCA adresowane jest do firm z segmentu MSP, których obrót w roku podatkowym nie jest większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN.

 

Korzyści:

 • pełna ochrona majątku firmy i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej; produkt obejmuje swoim zakresem wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • jedna polisa chroniąca od wielu ryzyk,

 • prosta procedura zawarcia umowy ubezpieczenia i minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa),

 • zabezpieczenie kredytu; prestiż i stabilność PZU gwarantuje, że nasza polisa jest akceptowana w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie,

 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej,

 • możliwość skorzystania ze świadczeń assistance:

 1. pomocy w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku i  pomoc w przypadku hospitalizacji,

 2. zorganizowania lokalu zastępczego i pomocy specjalisty na przykład ślusarza czy elektryka  oraz dozoru mienia po powstaniu szkody.

 

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,

 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych i danych,

 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),

 • ubezpieczenie assistance .

Bezpieczny Rowerzysta

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego rowerzysty, powstałe w związku z użytkowaniem roweru.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest zawsze w zakresie obejmującym następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialność cywilną (OC) rowerzysty. Może ona zostać rozszerzona o ubezpieczenie bagażu podróżnego, oraz ubezpieczenie casco roweru.
PZU w ramach ubezpieczenia NNW przejmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z użytkowaniem roweru (maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł).

W ramach ubezpieczenia OC pokrywane są szkody osobowe związane z użytkowaniem roweru (okaleczenie lub pozbawienie życia osoby trzeciej) i szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności). W ubezpieczeniu OC maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 200.000 zł;

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu jest bagaż podróżny, przewożony tylko podczas użytkowania roweru. Bagaż może obejmować również części zamienne do roweru. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 3.000 zł;

Przedmiotem ubezpieczenia casco jest sam rower wraz z wyposażeniem zamontowanym w sposób trwały. Maksymalna suma ubezpieczenia casco wynosi 5.000 zł.